NA SZCZYCIE LYRICS, GRUBSON Lyrics:

NA SZCZYCIE LYRICS, GRUBSON Lyrics:

Woo

Ijeeaj!
Yo!Yo!Yo!Yo! Boy!
Laj laj laj laj laj laj Ijeea! (4x)
Boa boj!

Jestem tego pewny,
w głębi duszy o tym wiem,
że gdzieś na szczycie góry,
wszyscy razem spotkamy się.
Mimo świata, który (który),
kocha i rani nas dzień w dzień,
gdzieś na szczycie góry (szczycie góry),
wszyscy razem spotkamy się.

Się porobiło, czeka to też nas,
Ziemia coraz więcej pragnie ciała ludzkich mas,
Nikt nam nie powiedział, jak długo będziemy żyć,
do jakich rozmiarów ciągnęła się będzie życia nić.
Nikt nam nie powiedział, kiedy mamy się pożegnać,
i ile mamy czekać, aby znowu się pojednać,
ramię w ramię nawzajem siebie wspierać,
rodzimy się, by żyć, żyjemy, by umierać.
Aniele śmierci, proszę, powiedz mi,
czemu w stosunku do nas jesteś obojętny,
najlepsze są dla Ciebie młode ofiary,
nigdy nic Ci nie zrobiły, a traktujesz je jak psy.
Zobacz! Ile miłości w każdym człowieku,
nie jeden by chciał przeżyć choć pół wieku,
i nie jednemu od wielu lat najbliższych ziomów brak,
ciężko pogodzić się z tym, ale mimo tego ja i tak:

Jestem tego pewny,
w głębi duszy o tym wiem,
że gdzieś na szczycie góry,
wszyscy razem spotkamy się.
Mimo świata, który (który)
kocha i rani nas dzień w dzień,
gdzieś na szczycie góry (szczycie góry),
wszyscy razem spotkamy się.

…spotkamy się, spotkamy się, spotkamy się, spotkamy się…
A-ijajaj, A-ijajajo,

Gdzieś daleko i bardzo wysoko,
gdzie zwykły śmiertelnik nie stąpa tam nogą,
gdzie spokój, harmonia i natury zew,
gdzie słychać szum drzew i ptaków śpiew.
Wschód słońca pada na twarz,
wypełnia Twą duszę, którą ciągle masz,
wydaje się Tobie, że te uczucie już znasz,
ale ono wcale nie jest Ci znane.
Chociaż było pisane i pisane też jest nam,
tak, że wszyscy się spotkamy, więc nie będziesz już sam (nie będziesz),
spotkasz ludzi, których tak bardzo kochałeś,
choć lata nie widziałeś, nadal kochać nie przestałeś (YO).
Teraz leżysz na plecach, spoglądasz na błękitne niebo,
serce dotyka serca, nie ma szczęścia, nie ma pecha,
nikt się nie złości, nikt nie docieka.
Człowiek obok człowieka z nurtem płyną jak rzeka,
połączeni w jedną całość na samym szczycie góry (Mekka).

Joł, joł, joł.

Uuu, C’mon!

Jestem tego pewny,
w głębi duszy o tym wiem,
że gdzieś na szczycie góry,
wszyscy razem spotkamy się.
Mimo świata, który (który)
kocha i rani nas dzień w dzień,
gdzieś na szczycie góry (szczycie góry),
wszyscy razem spotkamy się.

Do,do,do,do,do,do kogo
Ja,ja,ja,ja,ja ja jade

Na szczycie się spotkamy (jo ny),
wiem to na pewno (go go),
na szczycie się spotkamy (jo ny),
wiem to na pewno (go go).

English Translation Of this Songs Lyrics :

ON TOP OF THE LYRICS , GRUBSON Lyrics:

Woo

Ijeeaj!
Yo! Yo! Yo! Yo! Boy!
Laj laj laj laj laj laj Ijeea! (4x)
Boa, fight!

I am sure of it,
deep down I know
that somewhere on the top of the mountain,
we will all meet together.
Despite the world that (which)
loves and hurts us day after day,
somewhere on the top of the mountain (the top of the mountain),
we will all meet together.

It has worked out, it awaits us too,
the Earth wants more and more the flesh of human masses.
Nobody told us how long we would live,
to what extent the thread would stretch.
Nobody told us when to say goodbye
and how long to wait to be reconciled again,
supporting each other hand in hand,
we are born to live, we live to die.
Angel of death, please tell me
why you are indifferent to us,
young victims are the best for you, they
never hurt you, and you treat them like dogs.
Look! How much love in each person,
not one would like to survive even half a century,
and many years of the closest homies are missing, it’s
hard to come to terms with it, but still me:

I’m sure of it,
in the depths of my soul I know
that somewhere at the top of the mountain,
we’ll all meet together.
Despite the world that (that)
loves and hurts us day after day,
somewhere on the top of the mountain (the top of the mountain),
we will all meet together.

… we will meet, we will meet, we will meet
,

we
will
meet
… trees and birds singing.
The sunrise falls on your face,
fills your soul that you still have,
it seems to you that you already know this feeling,
but you do not know it at all.
Although it was written and written it is also for us,
so that we will all meet, so you will not be alone anymore (you will not be),
you will meet people whom you loved so much,
although you have not seen for years, you still have not stopped loving (YO).
Now you lie on your back, you look at the blue sky,
the heart touches the heart, there is no luck, no bad luck,
no one is angry, no one is asking.
The man next to the man flows with the current like a river,
connected together at the very top of the mountain (Mecca).

Yo, yo, yo.

Uuu, C’mon!

I am sure of it,
deep down I know
that somewhere on the top of the mountain,
we will all meet together.
Despite the world that (that)
loves and hurts us day after day,
somewhere on the top of the mountain,
we will all meet together.

To, to, to, to, to whom
I, I, I, I, I jade

At the top we will meet (jo ny),
I know it for sure (go go),
we will meet at the summit (jo ny),
I know it for sure (go go).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *